PUMPKIN TIME

Composed by Sujin Kim-Ramsey 


Trp. Mao Sone

Pn.  Jihee Yoon 

Gt. Sungwon Kim

Bass. Sangouk Jung

Dr.  Dongjin Shin

 


LOST ON 42nd STREET

Composed by Sujin Kim-Ramsey 


Alto Sax. Clay Lyons

Tenor Sax. Jordan Brown 

Gt. Jaeyoung Jung

Pn. Eunyoung Kim

Bass. Josh Minseok Jong

Dr. Junyoung Song